BYGGBLANKETT 5153


advertisement

OPPLYSNINGER GITT I NABOVARSEL - DIREKTORATET FOR BYGGKVALITET

Det varsles herved om Opplysninger gitt i nabovarsel sendes kommunen sammen med søknaden (Gjenpart av nabovarsel) plan- og bygningsloven av 27. juni 2008 nr. 71 21-3 Eiendommens adresse Eier/fester Sted Dato Underskrift ... Pub on 月, 27 10 2014 10:44:00 GMT
Source: http://www.dibk.no/globalassets/blanketter/5155-opplysn._gitt_i_nabovarsel.pdf
View/Download

NABOVARSEL - DIREKTORATET FOR BYGGKVALITET

Det varsles herved om Nabovarsel sendes til berørte naboer og gjenboere plan- og bygningsloven av 27. juni 2008 nr. 71 21-3 Til (nabo/gjenboer) Eiendommens adresse Eier/fester Sted Dato Underskrift ansvarlig søker eller tiltakshaver Pub on 日, 26 10 2014 03:57:00 GMT
Source: http://www.dibk.no/globalassets/blanketter/5154-nabovarsel.pdf
View/Download

© STANDARD NORGE. BYGGBLANKETT 5175 JULI 2010, UTGAVE 1SIDE ...

© Standard Norge. Byggblankett 5175 juli 2010, utgave 1Side av 2ArealdisponeringPlanstatusmv.Reguleringsformål i arealdel av kommuneplan/reguleringsplan/bebyggelsesplan - beskrivArealdel av kommuneplanNavn på ... Pub on 火, 28 10 2014 15:36:00 GMT
Source: http://www.rk-bygg.no/Raveien%20251%20A/Blankett%205175%20Opplysninger%20om%20tiltakets%20ytre%20rammer%20og%20bygningsspesifikasjon.PDF
View/Download

RETNINGSLINJER FOR GRUNNLåN I HUSBANKEN

konsekvenser. Ved bygging av studentboliger, se pkt 3 e, stilles det ikke strengere krav til universell utforming enn kravene i TEK 10. Ved grunnlån til utleieboliger til vanskeligstilte skal antall boenheter som lokaliseres sammen, ikke ... Pub on 日, 26 10 2014 05:23:00 GMT
Source: http://regelverk.husbanken.no/regelvrk/hb-nr.nsf/9DA378CB00038264C1257834004047A5/$FILE/7b9.pdf
View/Download

REKVISISJON AV OPPMåLINGSFORRETNING - KARTVERKET | KARTVERKET

Saksbehandling Rekvisisjon av oppmålingsforretning ved opprettelse eller endring av matrikkelenhet. Utsettelse av oppmålingsforretning etter pbl 21-9 siste ledd. Søknad om matrikulering med utsatt oppmålingsforretning (jf ... Pub on 火, 28 10 2014 09:24:00 GMT
Source: http://www.kartverket.no/Documents/Matrikkel/blanketter/5880-Rekvisisjonoggjennomf.pdf
View/Download

PBL-22-SøKNAD OM TILLATELSE TIL TILTAK - BYGG OG ARKITEKTUR I TINN ...

Pbl-22 Søknad om tillatelse til tiltak Søknad om tillatelse til tiltak etter plan- og bygningsloven 20-1 Rammetillatelse Foreligger sentral godkjenning? Ja Nei Behandling av søknaden: Oppfylles vilkårene for 3 ukers Pub on 月, 27 10 2014 09:04:00 GMT
Source: http://www.tinn-kommune.com/byggesak/blanketter/Pbl-22-Soknad-om-tillatelse-til-tiltak.pdf
View/Download

BILAG C- PBL-13 DOKUMENTASJON AV NABOVARSLING

Bilag C- Pbl-13 Dokumentasjon av nabovarsling plan- og bygningsloven av 27.06.2008 21-3 Søknaden gjelder Eiendom / byggested Gnr Bnr Feste nr Seksjon nr Eier / fester Bygg / anleggsadresse ... Pub on 火, 28 10 2014 05:49:00 GMT
Source: http://www.tinn-kommune.com/byggesak/blanketter/Pbl-13-Dokumentasjon-av-nabovarsling.pdf
View/Download

EBA - PRAKTISK VEILEDER TIL BHF VERSJON 2 (05.02.2013)

Versjon 2 - Utarbeidet av Jan Olav Dukan, Arild Berglund og Tom Ivar Myhre 06.02.13 4 4. Ansvar og plikter etter BHF Hovedkapitlene i den reviderte BHF er inndelt etter det ansvar hovedaktørene i byggeprosessen har. Kap. 2 ... Pub on 月, 27 10 2014 12:24:00 GMT
Source: http://www.ebanett.no/getfile.php/Filer/lenkefiler%20til%20de%20fire%20omr%C3%A5dene/Arbeidsrett%20og%20HMS/HMS/EBA%20-%20Praktisk%20veileder%20til%20BHF_versjon%202%20%20%2805.02.2013%29.PDF.PDF
View/Download

DEL 1: BRUK AV KONTRAKTSSTANDARDER OG BYGGBLANKETTER.

1 Praktisk veiledning: • Hvordan velge riktig kontraktsstandarder mellom: • Byggherre og total/hovedentreprenør • Total/hovedentreprenør og underentreprenør • Hvordan velge riktig Byggblankett Del 1: Bruk av kontraktsstandarder og ... Pub on 土, 25 10 2014 11:29:00 GMT
Source: http://ebanett.nsp01cp.nhosp.no/getfile.php/Veileder%201%20bruk%20av%20standardkontrakter%20og%20spesielle%20bestemmelser.pdf
View/Download

Www.dopdfdownload.com Recent Searches | Privacy Policy | Pages: 2730