FLETORJA ZYRTARE


advertisement

E REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË - MINISTRIA E FINANCAVE

FLETORJA ZYRTARE E REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË Botim i Qendrës së Botimeve Zyrtare www.qbz.gov.al Nr. 204 30 dhjetor 2013 Pub on Di, 29 Jul 2014 06:54:00 GMT
Source: http://www.financa.gov.al/files/userfiles/Buxheti_2014/204-2013.pdf
View/Download

REPUBLIKA E SHQIPËRISË KUVENDI LIGJ NR. 61/2012 PËR ...

REPUBLIKA E SHQIPËRISË KUVENDI LIGJ Nr. 61/2012 Nr. 121/2012 PËR AKCIZAT NË REPUBLIKËN E SHQIPËRISË1 Në mbështetje të neneve 78, 83 pika 1 dhe 155 të ... Pub on Di, 29 Jul 2014 08:20:00 GMT
Source: http://www.dogana.gov.al/sites/default/files/Ligj%2061%202012%20Per%20Akcizat%20ne%20Republiken%20e%20Sqiperise%2C%20i%20ndryshuar.pdf
View/Download

PERMBAJTJA E LENDES - ZYRA E REGJISTRIMIT TE PASURIVE TE ...

KREU II ORGANIZIMI I SISTEMIT TE REGJISTRIMIT TE PASURIVE TE PALUAJTSHME 1. Konceptet Themelore të Sistemit të Regjistrimit te Pasurive te Pub on Mo, 28 Jul 2014 14:05:00 GMT
Source: http://www.zrpp.gov.al/doc/BL_Rregullore_184_Per_punen_ne_ZRPP.pdf
View/Download

REPUBLIKA E KOSOVëS - UNIVERSITETI I PRISHTINëS ...

Republika e Kosovës Republika Kosova-Republic of Kosovo Kuvendi - Skupština – Assembly Kuvendi i Republikës së Kosovës; Në bazë të nenit 65(1) të ... Pub on Mi, 30 Jul 2014 01:02:00 GMT
Source: http://www.uni-pr.edu/getattachment/Ballina/1---Statuti-i-UP-se----21-09-2012---Shqip--pdf.pdf.aspx
View/Download

E REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË - MINISTRIA E FINANCAVE

FLETORJA ZYRTARE E REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË Botim i Qendrës së Botimeve Zyrtare www.qbz.gov.al Nr. 204 30 dhjetor 2013 Pub on Do, 31 Jul 2014 10:41:00 GMT
Source: http://www.financa.gov.al/files/userfiles/Buxheti_2014/204-2013.pdf
View/Download

LIBëR PëR MëSUESIN - BOTIME PEGI | BOTIME PEGI ...

Libër mësuesi: matematika 4 5 Nr. Kapitulli Temat për çdo orë mësimi Objektivat e përgjithshëm Objektivat specifikë sipas niveleve Materialet burimore Pub on Di, 29 Jul 2014 22:03:00 GMT
Source: http://www.botimepegi.al/phocadownload/Mesuesi/matematika%204.pdf
View/Download

REPUBLIKA E SHQIPËRISË KUVENDI LIGJ NR. 61/2012 PËR ...

REPUBLIKA E SHQIPËRISË KUVENDI LIGJ Nr. 61/2012 Nr. 121/2012 PËR AKCIZAT NË REPUBLIKËN E SHQIPËRISË1 Në mbështetje të neneve 78, 83 pika 1 dhe 155 të ... Pub on Di, 29 Jul 2014 08:20:00 GMT
Source: http://www.dogana.gov.al/sites/default/files/Ligj%2061%202012%20Per%20Akcizat%20ne%20Republiken%20e%20Sqiperise%2C%20i%20ndryshuar.pdf
View/Download

PERMBAJTJA E LENDES - ZYRA E REGJISTRIMIT TE PASURIVE TE ...

KREU II ORGANIZIMI I SISTEMIT TE REGJISTRIMIT TE PASURIVE TE PALUAJTSHME 1. Konceptet Themelore të Sistemit të Regjistrimit te Pasurive te Pub on Do, 31 Jul 2014 22:37:00 GMT
Source: http://www.zrpp.gov.al/doc/BL_Rregullore_184_Per_punen_ne_ZRPP.pdf
View/Download

REPUBLIKA E KOSOVëS - UNIVERSITETI I PRISHTINëS ...

Republika e Kosovës Republika Kosova-Republic of Kosovo Kuvendi - Skupština – Assembly Kuvendi i Republikës së Kosovës; Në bazë të nenit 65(1) të ... Pub on Do, 31 Jul 2014 03:46:00 GMT
Source: http://www.uni-pr.edu/getattachment/Ballina/1---Statuti-i-UP-se----21-09-2012---Shqip--pdf.pdf.aspx
View/Download

Www.dopdfdownload.com Recent Searches | Privacy Policy | Pages: 49094