FLETORJA ZYRTARE


advertisement

LEGJISLACIONI SHQIPTAR 1991-2000 1 - KUVENDI SHQIPERISE

Legjislacioni Shqiptar 1991-2000 33 Ligj nr.8688, datº 9.1 1.2000. Pºr aderimin e Republikºs sº Shqipºrisº nº fiKonventºn pºr Njohjen dhe Ekzekutimin e V endimeve tº Huaja tº Arbitrazhitfl.- Fletorja Zyrtare 38, Nºntor 2000, f.1836; 2 ... Pub on 土, 24 1 2015 23:53:00 GMT
Source: http://www.parlament.al/graphics/foto/treg-tem%2091-2000.pdf
View/Download

E REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË - LEGJISLACIONI.GOV.AL | QPZ

FLETORJA ZYRTARE E REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË Botim i Qendrës së Botimeve Zyrtare www.legjislacioni.gov.al Nr. 123 Datë 7 gusht 2014 P Ë R M B A J T J A Faqe Dekret nr. 8645 datë 29 ... Pub on 水, 21 1 2015 07:08:00 GMT
Source: http://www.legjislacioni.gov.al/sites/default/files/123-2014%20perf.pdf
View/Download

E REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË - LEGJISLACIONI.GOV.AL | QPZ

FLETORJA ZYRTARE E REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË Botim i Qendrës së Botimeve Zyrtare www.legjislacioni.gov.al Nr. 57 Datë 24 prill 2014 P Ë R M B A J T J A Faqe Ligj nr. 31/2014 datë 3.4 ... Pub on 火, 20 1 2015 18:00:00 GMT
Source: http://www.legjislacioni.gov.al/sites/default/files/57-2014.pdf
View/Download

PERMBAJTJA E LENDES - HOME - ZYRA E REGJISTRIMIT ...

4.5. Listat e Printimit te III-te (indekse). 4.6. Informacionin e dixhitalizuar, te azhornuar te KPP dhe HTR ne Hard disk dhe kopje ne Zip-disketa. (Mbi menyren e mbajtjes shih udhezuesin perkates.) 4.7. Fletorja me problemet per ... Pub on 木, 22 1 2015 00:40:00 GMT
Source: http://www.zrpp.gov.al/doc/BL_Rregullore_184_Per_punen_ne_ZRPP.pdf
View/Download

ANEKSI 1 SEKTORI I PËRKTHIMEVE ZYRTARE PRANË ...

1. AGRON AGALLIU TIRANË 0692821919 2. ALMA BRESHANI VLORË 0696760992 3. FLONIA MERSINI TIRANË 0683805865 4. FLORJAN TUPI ELBASAN 0693034562 5. LINDITA HYSA (HAKORJA) TIRANË ... Pub on 日, 25 1 2015 22:55:00 GMT
Source: http://www.drejtesia.gov.al/files/userfiles/Dokumenta/LISTA_E_PERKTHYESVE_ZYRTARE_MAJ_-_2014.pdf
View/Download

GAZETA ZYRTARE E REPUBLIKËS SË KOSOVËS / NR. 18 ...

4 1.9. Specifikim i përbashkët teknik i Bashkimit Evropian - specifikimi teknik të përpiluar në përputhje me procedurën e njohur nga shtetet anëtare, të publikuar në Gazetën Zyrtare të Bashkimit Evropian. 1.10. Artikuj të ... Pub on 土, 24 1 2015 19:36:00 GMT
Source: http://krpp.rks-gov.net/krpp/PageFiles/File/ligjet/shqip/Ligji%20per%20Prokurim%20Publik%20Nr%2004%20L%20%20042.pdf
View/Download

GAZETA ZYRTARE E REPUBLIKËS SË KOSOVËS / NR. 11 ...

6 1.7. për çdo Drejtor ose Menaxher të lartë apo aksionar kryesor të bankës së propozuar apo bankës së huaj, dëshminë zyrtare nga Gjykata që shpalos çdo dënim për vepra penale nga Gjykata penale, dosjet personale të ... Pub on 日, 25 1 2015 02:16:00 GMT
Source: http://www.bqk-kos.org/repository/docs/2012/Ligji%20per%20bankat%20IMF.pdf
View/Download

KODI I PËRKOHSHËM PENAL I KOSOVËS - UN MISSION IN ...

UNMIK/RREG/2003/25 Gazeta zyrtare 6 korrik 2003 156 (2) Masa të trajtimit të detyrueshëm janë: 1) Trajtimi i detyrueshëm psikiatrik për kryerësit e veprës penale të paaftë mendërisht. 2) Trajtimi i detyrueshëm psikiatrik për ... Pub on 日, 25 1 2015 01:48:00 GMT
Source: http://www.unmikonline.org/regulations/unmikgazette/03albanian/A2003regs/RA2003_25_CCintranet.pdf
View/Download

GJEOGRAFIA E QARKUT VLORE POZICIONI I QARKUT VLORE DHE ...

4 LISTA E MONUMENTEVE TE KULTURES TE QARKUT VLORE (Rrethet Vlore, Sarande, Delvine) Nr. VITI INSTITUCIONI NGA I CILI ESHTE SHPALLUR MONUMENT KULTURE MONUMENTET E KULTURES BASHKIA ... Pub on 日, 25 1 2015 05:51:00 GMT
Source: http://www.qarkuvlore.gov.al/previewdoc.php?file_id=147
View/Download

LISTA E INSTITUCIONEVE NË VARËSI TË MINISTRISË SË ...

4 Statusi institucional Eshtë në varësi të Ministrisë së Shëndetësisë. Financimi Shërbimet në poliklinika dhe Qendra shëndetesore financohen nga skema e sigurimeve shëndetësore. Administrata, qendrat e Komunitare të ... Pub on 日, 25 1 2015 19:49:00 GMT
Source: http://www.shendetesia.gov.al/files/userfiles/institucionet_e_varesise.pdf
View/Download

VENDIMI NR. 18, DATë 23.04.2010 (V – 18/10) K Ë R K U E S ...

Fletore Zyrtare Nr.59, 21 maj 2010-Kufizimi që i bëhet të drejtës për gjyq nga paragrafi 5 i nenit 289 të Kodit Doganor tejkalon haptazi kufizimet e vendosura nga nenet 6 dhe 13 të KEDNJ, të interpretuara nga jurisprudenca e Gjykatës ... Pub on 日, 25 1 2015 00:43:00 GMT
Source: http://www.dogana.gov.al/sites/default/files/Vendim%20i%20Gjykates%20Kushtetuese%20nr.%2018.2010%20date%2023.04.2010.pdf
View/Download

HYRJA Në ZVICëR - GJIGANTI, DIASPORA SHQIPTARE, ARGëTIM ...

Hyrja në Zvicër 4 (6) NE Service des migrations (SMIG) Rue de Tivoli 28 2003 Neuchâtel Tel.: 032 889 63 10 Fax: 032 889 98 23 NW Amt für ... Pub on 土, 24 1 2015 11:36:00 GMT
Source: http://www.gjiganti.com/emigranti/zvicer/lejet/zvicer.pdf
View/Download

PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJIT NR. 03/L-199 ...

1 Republika e Kosovës Republika Kosovo - Republic of Kosovo Kuvendi - Skupština - Assembly _____ Ligji Nr. 04/L-171 PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJIT NR. 03/L-199 PËR GJYKATAT Kuvendi i Republikës së ... Pub on 日, 25 1 2015 10:59:00 GMT
Source: http://www.kuvendikosoves.org/common/docs/ligjet/Ligji%20per%20ndrysh%20e%20ligjit%20per%20gjykatat.pdf
View/Download

IDEUAR, PëRPUNUAR, REDAKTUAR DHE PëRGATITUR PëR BOTIM NGA

Ndër vite Administrata Doganore Shqiptare e ka ndjerë nevojen e një permbledhjeje zyrtare të akteve ligjore dhe nënligjore t të gjitha niveleve. Adaptimi e ratifikimi i akteve të ë ndryshme ndrkombetare, miratimi i ligjit 8449,ë datë ... Pub on 日, 25 1 2015 13:29:00 GMT
Source: http://www.dogana.gov.al/sites/default/files/VELLIMI_I.pdf
View/Download

Www.dopdfdownload.com Recent Searches | Privacy Policy | Pages: 65190