FLETORJA ZYRTARE


advertisement

FLETORJA ZYRTARE

Fletorja Zyrtare Viti 2014 – Numri 174 Faqe|8661 22 06 00 10 22 06 00 51 22 06 00 59 22 06 00 81 22 06 00 89 - nga prodhues vendas e të huaj me sasi < = 10 000 hektolitër/vit - nga prodhues vendas e të huaj me sasi > 10 000 ... Pub on 土, 28 2 2015 11:30:00 GMT
Source: http://www.dogana.gov.al/sites/default/files/Ligj%20142%20Per%20%23%20Ligjit%2061_Akciza_FZ-174-2014.pdf
View/Download

LEGJISLACIONI SHQIPTAR 1991-2000 1 - KUVENDI SHQIPERISE

Legjislacioni Shqiptar 1991-2000 33 Ligj nr.8688, datº 9.1 1.2000. Pºr aderimin e Republikºs sº Shqipºrisº nº fiKonventºn pºr Njohjen dhe Ekzekutimin e V endimeve tº Huaja tº Arbitrazhitfl.- Fletorja Zyrtare 38, Nºntor 2000, f.1836; 2 ... Pub on 日, 01 3 2015 13:09:00 GMT
Source: http://www.parlament.al/graphics/foto/treg-tem%2091-2000.pdf
View/Download

REPUBLIKA E SHQIPËRISË KUVENDI LIGJ

16. “Bar i falsifikuar” është bari me një prezantim të rremë: a) tëidentitetit të tij, përfshirë paketimin dhe etiketimin, emrin ose përbërjen e tij, referuar ndonjë prej përbërësve, lëndët ndihmëse dhe përqendrimin e këtyre përbërësve; b ... Pub on 土, 28 2 2015 17:07:00 GMT
Source: http://www.parlament.al/web/pub/ligj_nr_105_dt_31_7_2014_18582_1.pdf
View/Download

REPUBLIKA E SHQIPËRISË KUVENDI LIGJ NR. 61/2012 NR ...

FISKAL, KUSHTET E PAGESËS, NIVELI I DETYRIMEVE, MËNYRA E LLOGARITJES Seksioni 1 Momenti dhe vendi i lindjes së detyrimeve të akcizës, deklarimi, pagesa Neni 4 Lindja e detyrimit të akcizës 1. Për mallrat e ... Pub on 水, 25 2 2015 10:44:00 GMT
Source: http://www.dogana.gov.al/sites/default/files/1.Ligj%2061%202012%20Per%20Akcizat%20ne%20RSH%20i%20perditesuar_0.pdf
View/Download

PERMBAJTJA E LENDES - HOME | ZYRA E REGJISTRIMIT ...

4.5. Listat e Printimit te III-te (indekse). 4.6. Informacionin e dixhitalizuar, te azhornuar te KPP dhe HTR ne Hard disk dhe kopje ne Zip-disketa. (Mbi menyren e mbajtjes shih udhezuesin perkates.) 4.7. Fletorja me problemet per ... Pub on 土, 28 2 2015 11:59:00 GMT
Source: http://www.zrpp.gov.al/doc/BL_Rregullore_184_Per_punen_ne_ZRPP.pdf
View/Download

Www.dopdfdownload.com Recent Searches | Privacy Policy | Pages: 71355