FLETORJA ZYRTARE


advertisement

E REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË - MINISTRIA E FINANCAVE

FLETORJA ZYRTARE E REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË Botim i Qendrës së Botimeve Zyrtare www.qbz.gov.al Nr. 204 30 dhjetor 2013 Pub on Do, 21 Aug 2014 05:30:00 GMT
Source: http://www.financa.gov.al/files/userfiles/Buxheti_2014/204-2013.pdf
View/Download

BOTIM I QENDRëS Së BOTIMEVE ZYRTARE - FLETORJA ZYRTARE | QPZ

FLETORJA ZYRTARE . E REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË. Botim i Qendrës së Botimeve Zyrtare . www.qbz.gov.al . Nr. 203 30 dhjetor 2013 Pub on Fr, 22 Aug 2014 07:16:00 GMT
Source: http://qbz.gov.al:81/botime/fletore_zyrtare/2013/PDF-2013/203-2013.pdf
View/Download

PERMBAJTJA E LENDES - ZYRA E REGJISTRIMIT TE PASURIVE TE ...

KREU II ORGANIZIMI I SISTEMIT TE REGJISTRIMIT TE PASURIVE TE PALUAJTSHME 1. Konceptet Themelore të Sistemit të Regjistrimit te Pasurive te Pub on Fr, 22 Aug 2014 16:49:00 GMT
Source: http://www.zrpp.gov.al/doc/BL_Rregullore_184_Per_punen_ne_ZRPP.pdf
View/Download

E REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË - MINISTRIA E FINANCAVE

FLETORJA ZYRTARE E REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË Botim i Qendrës së Botimeve Zyrtare www.qbz.gov.al Nr. 204 30 dhjetor 2013 Pub on Do, 21 Aug 2014 05:30:00 GMT
Source: http://www.financa.gov.al/files/userfiles/Buxheti_2014/204-2013.pdf
View/Download

PERMBAJTJA E LENDES - ZYRA E REGJISTRIMIT TE PASURIVE TE ...

KREU II ORGANIZIMI I SISTEMIT TE REGJISTRIMIT TE PASURIVE TE PALUAJTSHME 1. Konceptet Themelore të Sistemit të Regjistrimit te Pasurive te Pub on Fr, 22 Aug 2014 16:49:00 GMT
Source: http://www.zrpp.gov.al/doc/BL_Rregullore_184_Per_punen_ne_ZRPP.pdf
View/Download

BOTIM I QENDRëS Së BOTIMEVE ZYRTARE - FLETORJA ZYRTARE | QPZ

FLETORJA ZYRTARE . E REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË. Botim i Qendrës së Botimeve Zyrtare . www.qbz.gov.al . Nr. 203 30 dhjetor 2013 Pub on Fr, 22 Aug 2014 07:16:00 GMT
Source: http://qbz.gov.al:81/botime/fletore_zyrtare/2013/PDF-2013/203-2013.pdf
View/Download

Www.dopdfdownload.com Recent Searches | Privacy Policy | Pages: 56183