FLETORJA ZYRTARE


advertisement

FLETORJA ZYRTARE - LEGJISLACIONI.GOV.AL | QPZ

Fletorja Zyrtare Viti 2014 – Numri 136 Faqe|6269 Në këtë rast akti i faljes së gjobës shoqërohet me njё akt administrativ “Njoftim për rimbursimin e pagesës së gjobës së falur”, sipas formatit nr. 3 bashkëlidhur këtij udhёzimi, i cili ... Pub on 水, 17 12 2014 19:59:00 GMT
Source: http://legjislacioni.gov.al/sites/default/files/136-2014.pdf
View/Download

LEGJISLACIONI SHQIPTAR 1991-2000 1 - KUVENDI SHQIPERISE

Legjislacioni Shqiptar 1991-2000 33 Ligj nr.8688, datº 9.1 1.2000. Pºr aderimin e Republikºs sº Shqipºrisº nº fiKonventºn pºr Njohjen dhe Ekzekutimin e V endimeve tº Huaja tº Arbitrazhitfl.- Fletorja Zyrtare 38, Nºntor 2000, f.1836; 2 ... Pub on 木, 18 12 2014 03:45:00 GMT
Source: http://www.parlament.al/graphics/foto/treg-tem%2091-2000.pdf
View/Download

E REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË - LEGJISLACIONI.GOV.AL | QPZ

FLETORJA ZYRTARE E REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË Botim i Qendrës së Botimeve Zyrtare www.legjislacioni.gov.al Nr. 54 Datë 21 prill 2014 P Ë R M B A J T J A Faqe Vendim i KM nr. 201, datë ... Pub on 水, 17 12 2014 07:49:00 GMT
Source: http://legjislacioni.gov.al/sites/default/files/54-2014.pdf
View/Download

E REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË - ELECTRONIC LIBRARY ON ...

2. Palët konsiderohen, përveç kur bien dakord ndryshe, të kenë bërë të zbatueshme, pa e cituar shprehimisht në konratën e tyre ose hartimin e saj, një përdorim të cilën palët e dinin ose duhej ta kishin ditur dhe i cili në tregtinë ... Pub on 水, 17 12 2014 04:21:00 GMT
Source: http://www.cisg.law.pace.edu/cisg/text/Albanian-text.pdf
View/Download

PERMBAJTJA E LENDES - HOME - ZYRA E REGJISTRIMIT ...

4.5. Listat e Printimit te III-te (indekse). 4.6. Informacionin e dixhitalizuar, te azhornuar te KPP dhe HTR ne Hard disk dhe kopje ne Zip-disketa. (Mbi menyren e mbajtjes shih udhezuesin perkates.) 4.7. Fletorja me problemet per ... Pub on 火, 16 12 2014 01:24:00 GMT
Source: http://www.zrpp.gov.al/doc/BL_Rregullore_184_Per_punen_ne_ZRPP.pdf
View/Download

Www.dopdfdownload.com Recent Searches | Privacy Policy | Pages: 7864