FLETORJA ZYRTARE


advertisement

FLETORJA ZYRTARE

Fletorja Zyrtare Viti 2015 – Numri 7 Faqe|144 Shërbimet Tarifa në nisje Tarifa në mbërritje Pritje, akomodim, shfrytëzim, shërbim bufe Pub on Mon, 30 Mar 2015 23:41:00 GMT
Source: http://www.qbz.gov.al/botime/fletore_zyrtare/2015/PDF-2015/7-2015.pdf
View/Download

FLETORJA ZYRTARE

Fletorja Zyrtare Viti 2015 – Numri 6 Faqe|119 KUVENDI I REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË VENDOSI: I. Përbërja e Komisioneve të Përhershme të Pub on Tue, 31 Mar 2015 16:44:00 GMT
Source: http://www.qbz.gov.al/botime/fletore_zyrtare/2015/PDF-2015/6-2015.pdf
View/Download

FLETORJA ZYRTARE

Fletorja Zyrtare Viti 2014 – Numri 174 Faqe|8663 22084051 22084091 22084099 22085011 22085019 22085091 22085099 22086011 22086019 22086091 22086099 Pub on Tue, 31 Mar 2015 05:46:00 GMT
Source: http://www.dogana.gov.al/sites/default/files/Ligj%20142%20Per%20%23%20Ligjit%2061_Akciza_FZ-174-2014.pdf
View/Download

REPUBLIKA E SHQIPËRISË KUVENDI LIGJ NR. 61/2012 NR. 121/2012

REPUBLIKA E SHQIPËRISË KUVENDI LIGJ Nr. 61/2012 Nr. 121/2012 Nr. 180/2013 PËR AKCIZAT NË REPUBLIKËN E SHQIPËRISË1 Në mbështetje të neneve 78, 83 pika 1 dhe ... Pub on Sun, 29 Mar 2015 09:23:00 GMT
Source: http://www.dogana.gov.al/sites/default/files/1.Ligj%2061%202012%20Per%20Akcizat%20ne%20RSH%20i%20perditesuar_0.pdf
View/Download

GAZETA ZYRTARE E REPUBLIKËS SË KOSOVËS - BALLINA -

gazeta zyrtare e republikËs sË kosovËs / prishtinË: viti v / nr. 72 / 25 qershor 2010 iii nË rast mospËrputhje ndËrmjet versioneve gjuhËsore tË akteve Pub on Mon, 30 Mar 2015 21:10:00 GMT
Source: http://www.kgjk-ks.org/repository/docs/gazeta/GZRK_72_SHQIP.pdf?phpMyAdmin=bc08d53405236fb8e339520de8ef645f
View/Download

FLETORJA ZYRTARE

Fletorja Zyrtare Viti 2015 – Numri 7 Faqe|144 Shërbimet Tarifa në nisje Tarifa në mbërritje Pritje, akomodim, shfrytëzim, shërbim bufe Pub on Mon, 30 Mar 2015 23:41:00 GMT
Source: http://www.qbz.gov.al/botime/fletore_zyrtare/2015/PDF-2015/7-2015.pdf
View/Download

FLETORJA ZYRTARE

Fletorja Zyrtare Viti 2015 – Numri 6 Faqe|117 VENDIM Nr. 1/2015 PËR NJË SHTESË NË VENDIMIN E KUVENDIT NR. 91/2014 “PËR MIRATIMIN E PËRBËRJES SË Pub on Tue, 31 Mar 2015 16:44:00 GMT
Source: http://www.qbz.gov.al/botime/fletore_zyrtare/2015/PDF-2015/6-2015.pdf
View/Download

GAZETA ZYRTARE E REPUBLIKËS SË KOSOVËS

GAZETA ZYRTARE E REPUBLIKËS SË KOSOVËS Gazetën Zyrtare të Republikës së Kosovës e publikon : Zyra për Publikimin e Gazetës Zyrtare të Republikës së Pub on Sat, 28 Mar 2015 04:59:00 GMT
Source: http://www.pak-ks.org/repository/docs/LIGJI_PER_MBI_DHOMEN_E_POSACME_TE_GJYKATES_SUPREME_TE_KOSOVES_PER_CESHTJET_NE_LIDHJE-SHQIP.pdf
View/Download

GAZETA ZYRTARE E REPUBLIKËS SË KOSOVËS / NR. 18 / 19 ...

1 gazeta zyrtare e republikËs sË kosovËs / nr. 18 / 19 shtator 2011, prishtinË ligji nr. 04/l-042 pËr prokurimin publik nË republikËn e kosovËs Pub on Sat, 28 Mar 2015 01:53:00 GMT
Source: http://krpp.rks-gov.net/krpp/PageFiles/File/ligjet/shqip/Ligji%20per%20Prokurim%20Publik%20Nr%2004%20L%20%20042.pdf
View/Download

FLETORJA ZYRTARE

Fletorja Zyrtare Viti 2014 – Numri 174 Faqe|8660 Neni 11 . Në nenin 96/1 hiqen fjalët “por, për çdo rast, jo më pak se 1 000 000 lekë”. Neni 12 Pub on Tue, 31 Mar 2015 05:46:00 GMT
Source: http://www.dogana.gov.al/sites/default/files/Ligj%20142%20Per%20%23%20Ligjit%2061_Akciza_FZ-174-2014.pdf
View/Download

GAZETA ZYRTARE E REPUBLIKËS SË KOSOVËS / NR. 33 / 2 ...

1 GAZETA ZYRTARE E REPUBLIKËS SË KOSOVËS / Nr. 33 / 2 SHTATOR 2013, PRISHTINË LIGJI NR. 04/L-215 PËR SHTETËSINË E KOSOVËS Kuvendi i Republikës së Kosovës, Pub on Fri, 27 Mar 2015 02:44:00 GMT
Source: http://www.mpb-ks.org/repository/docs/Ligji_per_Shtetesi_-_Shqip.pdf
View/Download

GAZETA ZYRTARE E REPUBLIKËS SË KOSOVËS / NR. 30 09 ...

1 GAZETA ZYRTARE E REPUBLIKËS SË KOSOVËS / Nr. 30 09 NËNTOR 2012, PRISHTINË LIGJI Nr. 04/L-109 PËR KOMUNIKIMET ELEKTRONIKE Kuvendi i Republikës së Kosovës; Pub on Wed, 01 Apr 2015 17:33:00 GMT
Source: http://www.art-ks.org/repository/docs/Komu%20Elektronike.pdf
View/Download

FESTAT ZYRTARE Në REPUBLIKëN E KOSOVëS PëR VITIN 2014 ...

Festat zyrtare në Republikën e Kosovës për vitin 2014 - Festat zyrtare në pajtim me nenin 2 të Ligjit nr. 03/L-064, për festat zyrtare në Republikën e ... Pub on Sat, 28 Mar 2015 17:31:00 GMT
Source: http://www.bqk-kos.org/repository/docs/2014/shqip-Festat%20zyrtareviti2014.pdf
View/Download

GAZETA ZYRTARE E REPUBLIKËS SË KOSOVËS / NR. 10 / 8 MAJ ...

1 GAZETA ZYRTARE E REPUBLIKËS SË KOSOVËS / Nr. 10 / 8 MAJ 2012, PRISHTINË LIGJI Nr. 04/L-101 PËR FONDET PENSIONALE TË KOSOVËS Kuvendi i Republikës së Kosovës; Pub on Tue, 31 Mar 2015 04:27:00 GMT
Source: http://www.bqk-kos.org/repository/docs/2012/Ligji%20per%20Fondet%20Pensionale.pdf
View/Download

Www.dopdfdownload.com Recent Searches | Privacy Policy | Pages: 27877