FLETORJA ZYRTARE


advertisement

LEGJISLACIONI SHQIPTAR 1991-2000 1 - KUVENDI SHQIPERISE

Legjislacioni Shqiptar 1991-2000 35 Kºshillit tº Ministrave, fiPºr pagat e punonjºsve tº tatimevefl.- Fletorja Zyrtare 22, Korrik 2000, f.1107; 3 pika. Pub on Sa, 19 Apr 2014 20:00:00 GMT
Source: http://www.parlament.al/graphics/foto/treg-tem%2091-2000.pdf
View/Download

REPUBLIKA E SHQIPËRISË KUVENDI LIGJ NR. 61/2012 PËR ...

REPUBLIKA E SHQIPËRISË KUVENDI LIGJ Nr. 61/2012 Nr. 121/2012 PËR AKCIZAT NË REPUBLIKËN E SHQIPËRISË1 Në mbështetje të neneve 78, 83 pika 1 dhe 155 të ... Pub on Sa, 19 Apr 2014 04:44:00 GMT
Source: http://www.dogana.gov.al/sites/default/files/Ligj%2061%202012%20Per%20Akcizat%20ne%20Republiken%20e%20Sqiperise%2C%20i%20ndryshuar.pdf
View/Download

E REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË

FLETORJA ZYRTARE E REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË Botim i Qendrës së Publikimeve Zyrtare www.qpz.gov.al Nr.14 7 mars 2012 Pub on Mo, 21 Apr 2014 07:33:00 GMT
Source: http://www.himara.gov.al/docs/VKM_139-14-2012.pdf
View/Download

PERMBAJTJA E LENDES - ZYRA E REGJISTRIMIT TE PASURIVE TE ...

KREU I PERCAKTIME Per efekt te kesaj Rregulloreje perdoren percaktimet e meposhtme: Individe: Cdo person me zotesi te plote juridike dhe per te vepruar. Pub on So, 20 Apr 2014 03:59:00 GMT
Source: http://www.zrpp.gov.al/doc/BL_Rregullore_184_Per_punen_ne_ZRPP.pdf
View/Download

LEGJISLACIONI SHQIPTAR 1991-2000 1 - KUVENDI SHQIPERISE

Legjislacioni Shqiptar 1991-2000 35 Kºshillit tº Ministrave, fiPºr pagat e punonjºsve tº tatimevefl.- Fletorja Zyrtare 22, Korrik 2000, f.1107; 3 pika. Pub on Mi, 23 Apr 2014 03:56:00 GMT
Source: http://www.parlament.al/graphics/foto/treg-tem%2091-2000.pdf
View/Download

LIBëR PëR MëSUESIN - BOTIME PEGI | BOTIME PEGI ...

Libër mësuesi: matematika 4 5 Nr. Kapitulli Temat për çdo orë mësimi Objektivat e përgjithshëm Objektivat specifikë sipas niveleve Materialet burimore Pub on Mi, 23 Apr 2014 15:02:00 GMT
Source: http://www.botimepegi.al/phocadownload/Mesuesi/matematika%204.pdf
View/Download

REPUBLIKA E SHQIPËRISË KUVENDI LIGJ NR. 61/2012 PËR ...

REPUBLIKA E SHQIPËRISË KUVENDI LIGJ Nr. 61/2012 Nr. 121/2012 PËR AKCIZAT NË REPUBLIKËN E SHQIPËRISË1 Në mbështetje të neneve 78, 83 pika 1 dhe 155 të ... Pub on Di, 22 Apr 2014 09:48:00 GMT
Source: http://www.dogana.gov.al/sites/default/files/Ligj%2061%202012%20Per%20Akcizat%20ne%20Republiken%20e%20Sqiperise%2C%20i%20ndryshuar.pdf
View/Download

PERMBAJTJA E LENDES - ZYRA E REGJISTRIMIT TE PASURIVE TE ...

KREU I PERCAKTIME Per efekt te kesaj Rregulloreje perdoren percaktimet e meposhtme: Individe: Cdo person me zotesi te plote juridike dhe per te vepruar. Pub on Do, 24 Apr 2014 12:09:00 GMT
Source: http://www.zrpp.gov.al/doc/BL_Rregullore_184_Per_punen_ne_ZRPP.pdf
View/Download

E REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË

FLETORJA ZYRTARE E REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË Botim i Qendrës së Publikimeve Zyrtare www.qpz.gov.al Nr.14 7 mars 2012 Pub on Do, 24 Apr 2014 13:56:00 GMT
Source: http://www.himara.gov.al/docs/VKM_139-14-2012.pdf
View/Download

KONCEPTI PËR PËRPILIMIN E LIBRIT METODOLOGJIA PËR ...

CIP – Katalogjizimi në publikim Biblioteka Universitare nacionale ,,Shën Klimenti i Ohrid’’ Shkup 373.3/.5.091.64 Koncepti për përpilimin e librit dhe ... Pub on Mo, 21 Apr 2014 18:39:00 GMT
Source: http://www.unicef.org/tfyrmacedonia/Biro_za_obrazovanie_-_koncepcija_za_izrabotka_na_ucebnik_ALB_-_za_na_web.pdf
View/Download

Www.dopdfdownload.com Recent Searches | Privacy Policy | Pages: 80535