FLETORJA ZYRTARE


advertisement

E REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË - MINISTRIA E FINANCAVE

FLETORJA ZYRTARE E REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË Botim i Qendrës së Botimeve Zyrtare www.qbz.gov.al Nr. 204 30 dhjetor 2013 Pub on Mo, 15 Sep 2014 14:19:00 GMT
Source: http://www.financa.gov.al/files/userfiles/Buxheti_2014/204-2013.pdf
View/Download

E REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË - FLETORJA ZYRTARE | QPZ

FLETORJA ZYRTARE E REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË Botim i Qendrës së Botimeve Zyrtare www.legjislacioni.gov.al Nr. 70 Datë ... Pub on Di, 16 Sep 2014 00:41:00 GMT
Source: http://www.legjislacioni.gov.al/sites/default/files/70-2014%20perf.pdf
View/Download

BOTIM I QENDRëS Së BOTIMEVE ZYRTARE - FLETORJA ZYRTARE | QPZ

FLETORJA ZYRTARE . E REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË. Botim i Qendrës së Botimeve Zyrtare . www.qbz.gov.al . Nr. 203 30 dhjetor 2013 Pub on Sa, 13 Sep 2014 18:03:00 GMT
Source: http://qbz.gov.al:81/botime/fletore_zyrtare/2013/PDF-2013/203-2013.pdf
View/Download

PERMBAJTJA E LENDES - ZYRA E REGJISTRIMIT TE PASURIVE TE ...

KREU II ORGANIZIMI I SISTEMIT TE REGJISTRIMIT TE PASURIVE TE PALUAJTSHME 1. Konceptet Themelore të Sistemit të Regjistrimit te Pasurive te Pub on So, 14 Sep 2014 05:23:00 GMT
Source: http://www.zrpp.gov.al/doc/BL_Rregullore_184_Per_punen_ne_ZRPP.pdf
View/Download

ANEKSI 1 SEKTORI I PËRKTHIMEVE ZYRTARE PRANË MINISTRISË ...

aneksi 1 . sektori i pËrkthimeve zyrtare pranË ministrisË sË drejtËsisË . 1. vilma xhullima pËrkthyese e gjuhËs . greke Pub on Mo, 15 Sep 2014 03:06:00 GMT
Source: http://www.drejtesia.gov.al/files/userfiles/Dokumenta/LISTA_E_PERKTHYESVE_ZYRTARE_MAJ_-_2014.pdf
View/Download

E REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË - MINISTRIA E FINANCAVE

FLETORJA ZYRTARE E REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË Botim i Qendrës së Botimeve Zyrtare www.qbz.gov.al Nr. 204 30 dhjetor 2013 Pub on Mo, 15 Sep 2014 14:19:00 GMT
Source: http://www.financa.gov.al/files/userfiles/Buxheti_2014/204-2013.pdf
View/Download

BOTIM I QENDRëS Së BOTIMEVE ZYRTARE - FLETORJA ZYRTARE | QPZ

FLETORJA ZYRTARE . E REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË. Botim i Qendrës së Botimeve Zyrtare . www.qbz.gov.al . Nr. 203 30 dhjetor 2013 Pub on Sa, 13 Sep 2014 18:03:00 GMT
Source: http://qbz.gov.al:81/botime/fletore_zyrtare/2013/PDF-2013/203-2013.pdf
View/Download

E REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË - FLETORJA ZYRTARE | QPZ

Fletore Zyrtare nr.70, datë 20 maj 2014 2614 KUVENDI I REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË VENDOSI: LIGJIN NR. 9367, DAT Në ligjin nr. 9920, datë 19.5.2008, “Për ... Pub on Di, 16 Sep 2014 00:41:00 GMT
Source: http://www.legjislacioni.gov.al/sites/default/files/70-2014%20perf.pdf
View/Download

KODI I PËRKOHSHËM PENAL I KOSOVËS - UN MISSION IN ...

UNMIK/RREG/2003/25 Gazeta zyrtare 6 korrik 2003 153 KODI I PËRKOHSHËM PENAL I KOSOVËS Përmbajtja PJESA E PËRGJITHSHME Pub on Mo, 15 Sep 2014 11:12:00 GMT
Source: http://www.unmikonline.org/regulations/unmikgazette/03albanian/A2003regs/RA2003_25_CCintranet.pdf
View/Download

KODI I PËRKOHSHËM I PROCEDURËS PENALE I KOSOVËS

UNMIK/RREG/2003/26 Gazeta zyrtare 6 korrik 2003 237 KODI I PËRKOHSHËM I PROCEDURËS PENALE I KOSOVËS∗ ∗ Ribotuar për arsye teknike. Pub on Mo, 15 Sep 2014 18:15:00 GMT
Source: http://www.unmikonline.org/regulations/unmikgazette/03albanian/A2003regs/RA2003_26_PCPCintranet.pdf
View/Download

ANTRAG AUF ERTEILUNG EINES SCHENGEN –VISUMS R E E ...

Antrag auf Erteilung eines Schengen –Visums Dieses Antragsformular ist unentgeltlich / Ky formular jepet falas Foto 1. Name (Familienname) / Mbiemri (x) RESERVIERT ... Pub on Mo, 15 Sep 2014 16:56:00 GMT
Source: http://www.pristina.diplo.de/contentblob/1449602/Daten/745818/download_visaantragdtalb.pdf
View/Download

REPUBLIKA E SHQIPËRISË MINISTRIA E FINANCAVE DREJTORIA E ...

REPUBLIKA E SHQIPËRISË MINISTRIA E FINANCAVE DREJTORIA E PERGJITHSHME E TATIMEVE Departamenti Procedurave dhe Teknologjisë së Informacionit Pub on So, 14 Sep 2014 08:29:00 GMT
Source: http://www.tatime.gov.al/sq-al/Legjislacioni/Vendime%20Teknike/Documents/Shkrese%20per%20pagen%20minimale%20ne%20shkalle%20vendi.pdf
View/Download

RREGULLORE E KUVENDIT TË REPUBLIKËS SË KOSOVËS

3 KREU II KOMPETENCAT E KUVENDIT Neni 6 Kompetencat e Kuvendit Kuvendi i Republikës së Kosovës i ushtron kompetencat në përputhje me nenin 65 të Pub on Sa, 13 Sep 2014 12:12:00 GMT
Source: http://www.kuvendikosoves.org/common/docs/Rr_K_RK_29_04_2010_shqip.pdf
View/Download

PëRSHENDETJET DHE DISA FJALë BAZIKE DIE GRüßEN UND ...

Gjermanishta për fillestar 1 Përshendetjet dhe disa fjalë bazike Die Grüßen und einige grundlegende Wörter Runeberginkatu 33 B / LH2 00100 Helsinki / FINLAND Pub on So, 14 Sep 2014 21:29:00 GMT
Source: http://www.gjiganti.com/emigranti/gjermani/gjuha/mesimi1.pdf
View/Download

Www.dopdfdownload.com Recent Searches | Privacy Policy | Pages: 2212