Friday , 1 July 2016

Fletorja Zyrtare

FLETORJA ZYRTARE Qbz Qendra E

Fletorja Zyrtare Viti 2016 – Numri 68 Faqe|4122 7 Bashkia Lushnjë Projekti i sistemim afaltim i rrugës karbunare e vogël – zgjaner – ura

Read More »

FLETORJA ZYRTARE Qbz Qendra E

Fletorja Zyrtare Viti 2015 – Numri 218 Faqe|14380 qeveritë e të dyja vendeve. Çështjet konkrete do të caktohen në marrëveshje të tjera që do të lidhen

Read More »

FLETORJA ZYRTARE Qbz Qendra E

Fletorja Zyrtare Viti 2016 – Numri 68 Faqe|4122 7 Bashkia Lushnjë Projekti i sistemim afaltim i rrugës karbunare e vogël – zgjaner – ura

Read More »

FLETORJA ZYRTARE Qbz Qendra E

Fletorja Zyrtare Viti 2015 – Numri 50 Faqe|2131 VENDIM Nr. 252, datë 25.3.2015 PËR MIRATIMIN E MEMORANDUMIT TË BASHKËPUNIMIT, NDËRMJET

Read More »

GAZETA ZYRTARE E REPUBLIK S

1 gazeta zyrtare e republikËs sË kosovËs / nr. 11 / 11 maj 2012, prishtinË ligji nr. 04/l-093 pËr bankat institucionet mikrofinanciare dhe institucionet

Read More »

LIGJET N FUQI T PUBLIKUARA

1 Republika e Kosovës Republika Kosova-Republic of Kosovo Qeveria-Vlada-Government LIGJET NË FUQI TË PUBLIKUARA NË GAZETËN ZYRTARE TË REPUBLIKËS SË KOSOVËS

Read More »

GAZETA ZYRTARE E REPUBLIK S

1 GAZETA ZYRTARE E REPUBLIKËS SË KOSOVËS / Nr. 10 / 8 MAJ 2012, PRISHTINË LIGJI Nr. 04/L-101 PËR FONDET PENSIONALE TË KOSOVËS Kuvendi i Republikës së Kosovës;

Read More »

KONTRAT PUNE P R KOH

1 Në bazë të nenit 10 paragrafi 2, pikat 2.1 dhe 2.2, dhe nenit 11 të Ligjit të Punës Nr. 03/L-212 i shpallur në Gazetën Zyrtare të Republikës së Kosovës ...

Read More »