FLETORJA ZYRTARE


advertisement

E REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË - KRYEFAQA | QPZ

FLETORJA ZYRTARE E REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË Botim i Qendrës së Botimeve Zyrtare www.qbz.gov.al Nr. 214/2013 3 shkurt 2014 P Ë R M B A J T J A Faqe Udhëzim i MAS nr. 56, datë 12.11.2013 Për ... Pub on 月, 20 10 2014 13:08:00 GMT
Source: http://qbz.gov.al:81/botime/fletore_zyrtare/2013/PDF-2013/214-2013.pdf
View/Download

E REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË - KRYEFAQA | QPZ

FLETORJA ZYRTARE E REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË Botim i Qendrës së Botimeve Zyrtare www.qbz.gov.al Nr. 3 24 janar 2014 P Ë R M B A J T J A Faqe Dekret nr. 8455 datë 13.1.2014 Për lejimin e lënies së ... Pub on 火, 21 10 2014 23:23:00 GMT
Source: http://qbz.gov.al:81/botime/fletore_zyrtare/2014/PDF-2014/3-2014.pdf
View/Download

E REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË - MINISTRIA E FINANCAVE

FLETORJA ZYRTARE E REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË Botim i Qendrës së Botimeve Zyrtare www.qbz.gov.al Nr. 204 30 dhjetor 2013 P Ë R M B A J ... 9066 Ministrave ka të drejtë të përcaktojë një kontribut të veçantë minimal për ... Pub on 火, 21 10 2014 18:29:00 GMT
Source: http://www.financa.gov.al/files/userfiles/Buxheti_2014/204-2013.pdf
View/Download

E REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË - KRYEFAQA | QPZ

FLETORJA ZYRTARE E REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË Botim i Qendrës së Botimeve Zyrtare www.legjislacioni.gov.al Nr. 70 Datë 20 maj 2014 P Ë R M B A J T J A Faqe Ligj nr. 42/2014 datë 24.4 ... Pub on 水, 22 10 2014 15:29:00 GMT
Source: http://www.legjislacioni.gov.al/sites/default/files/70-2014%20perf.pdf
View/Download

E REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË - KRYEFAQA | QPZ

FLETORJA ZYRTARE E REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË Botim i Qendrës së Botimeve Zyrtare www.legjislacioni.gov.al Nr. 114 Datë 24 korrik 2014 P Ë R M B A J T J A Faqe Ligj nr. 59/2014 datë 12.6 ... Pub on 水, 22 10 2014 08:41:00 GMT
Source: http://www.legjislacioni.gov.al/sites/default/files/114-2014.pdf
View/Download

Www.dopdfdownload.com Recent Searches | Privacy Policy | Pages: 52782