FLETORJA ZYRTARE


advertisement

E REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË - KRYEFAQA | QPZ

FLETORJA ZYRTARE E REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË Botim i Qendrës së Botimeve Zyrtare www.qbz.gov.al Nr. 214/2013 3 shkurt 2014 P Ë R M B A J T J A Faqe Udhëzim i MAS nr. 56, datë 12.11.2013 Për ... Pub on 木, 30 10 2014 03:53:00 GMT
Source: http://qbz.gov.al:81/botime/fletore_zyrtare/2013/PDF-2013/214-2013.pdf
View/Download

E REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË - KRYEFAQA | QPZ

FLETORJA ZYRTARE E REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË Botim i Qendrës së Botimeve Zyrtare www.qbz.gov.al Nr. 17 21 shkurt 2014 P Ë R M B A J T J A Faqe Vendim i KM nr. 50, datë 5.2.2014 Për miratimin e ... Pub on 水, 29 10 2014 07:57:00 GMT
Source: http://qbz.gov.al:81/botime/fletore_zyrtare/2014/PDF-2014/17-2014.pdf
View/Download

E REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË - MINISTRIA E FINANCAVE

FLETORJA ZYRTARE E REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË Botim i Qendrës së Botimeve Zyrtare www.qbz.gov.al Nr. 204 30 dhjetor 2013 P Ë R M B A J ... 9066 Ministrave ka të drejtë të përcaktojë një kontribut të veçantë minimal për ... Pub on 火, 28 10 2014 01:03:00 GMT
Source: http://www.financa.gov.al/files/userfiles/Buxheti_2014/204-2013.pdf
View/Download

E REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË - KRYEFAQA | QPZ

FLETORJA ZYRTARE E REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË Botim i Qendrës së Botimeve Zyrtare www.legjislacioni.gov.al Nr. 70 Datë 20 maj 2014 P Ë R M B A J T J A Faqe Ligj nr. 42/2014 datë 24.4 ... Pub on 火, 28 10 2014 23:07:00 GMT
Source: http://www.legjislacioni.gov.al/sites/default/files/70-2014%20perf.pdf
View/Download

E REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË - KRYEFAQA | QPZ

FLETORJA ZYRTARE E REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË Botim i Qendrës së Botimeve Zyrtare www.qbz.gov.al Nr. 214/2013 3 shkurt 2014 P Ë R M B A J T J A Faqe Udhëzim i MAS nr. 56, datë 12.11.2013 Për ... Pub on 木, 30 10 2014 03:53:00 GMT
Source: http://qbz.gov.al:81/botime/fletore_zyrtare/2013/PDF-2013/214-2013.pdf
View/Download

BOTIM I QENDRëS Së BOTIMEVE ZYRTARE - KRYEFAQA | QPZ

FLETORJA ZYRTARE E REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË Botim i Qendrës së Botimeve Zyrtare www.qbz.gov.al Nr. 203 30 dhjetor 2013 P Ë R M B A J T J A Faqe Ligj nr. 177/2013 datë 28.12.2013 Për disa ndryshime ... Pub on 月, 27 10 2014 15:16:00 GMT
Source: http://qbz.gov.al:81/botime/fletore_zyrtare/2013/PDF-2013/203-2013.pdf
View/Download

E REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË - MINISTRIA E FINANCAVE

9070 Neni 20 Ky ligj hyn në fuqi menjëherë, botohet në Fletoren Zyrtare dhe i shtrin efektet financiare nga data 1 janar 2014. Miratuar në datën 28.12.2013 Shpallur me dekretin nr.8452, datë 30.12.2013 të Presidentit të Republikës ... Pub on 火, 28 10 2014 01:03:00 GMT
Source: http://www.financa.gov.al/files/userfiles/Buxheti_2014/204-2013.pdf
View/Download

E REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË - KRYEFAQA | QPZ

Fletore Zyrtare nr.70, datë 20 maj 2014 2613 b) për të aplikuar metodat e transferimit të çmimit, të përcaktuara në nenin 36/2. në Shqipëri, dhe vendi që propozon rregullimin ka një Neni 36/4 Diapazoni i treguesve të tregut 1. Pub on 火, 28 10 2014 23:07:00 GMT
Source: http://www.legjislacioni.gov.al/sites/default/files/70-2014%20perf.pdf
View/Download

KODI I PËRKOHSHËM I PROCEDURËS PENALE I KOSOVËS

UNMIK/RREG/2003/26 Gazeta zyrtare 6 korrik 2003 241 PJESA E PARË: DISPOZITAT E PËRGJITHSHME KAPITULLI I: PARIMET THEMELORE Neni 1 (1) Ky Kod përcakton rregullat e procedurës penale të cilat janë të ... Pub on 火, 28 10 2014 13:49:00 GMT
Source: http://www.unmikonline.org/regulations/unmikgazette/03albanian/A2003regs/RA2003_26_PCPCintranet.pdf
View/Download

KODI I PËRKOHSHËM PENAL I KOSOVËS - UN MISSION IN ...

UNMIK/RREG/2003/25 Gazeta zyrtare 6 korrik 2003 156 (2) Masa të trajtimit të detyrueshëm janë: 1) Trajtimi i detyrueshëm psikiatrik për kryerësit e veprës penale të paaftë mendërisht. 2) Trajtimi i detyrueshëm psikiatrik për ... Pub on 水, 29 10 2014 23:06:00 GMT
Source: http://www.unmikonline.org/regulations/unmikgazette/03albanian/A2003regs/RA2003_25_CCintranet.pdf
View/Download

LANDSCAPING GUIDE - HOME :: OFFICIAL CITY OF VIRGINIA ...

Table of Contents December 2002 (Revised March 2009) SPECIAL TREATMENTS Introduction1 PARKING LOT AND FOUNDATION LANDSCAPING Introduction ... Pub on 火, 28 10 2014 05:49:00 GMT
Source: http://www.vbgov.com/government/departments/planning/areaplans/Documents/Citywide/landscaping_guide_web.pdf
View/Download

INFORMIMI I KANDIDATËVE PĖR MBAJTJEN E ...

INFORMIMI I KANDIDATËVE PĖR MBAJTJEN E INTERVISTËS GOJORE NË PROCESIN E REGRUTIMIT DHE SELEKSIONIMIT PËR ZYRTARË POLICOR Të gjithë kandidatët të cilët me sukses kanë kaluar testin e shkathtësive ... Pub on 水, 29 10 2014 17:44:00 GMT
Source: http://www.kosovopolice.com/repository/docs/per_publikim_qe_kalojne_(1).pdf
View/Download

LISTA E INSTITUCIONEVE NË VARËSI TË MINISTRISË SË ...

4 Statusi institucional Eshtë në varësi të Ministrisë së Shëndetësisë. Financimi Shërbimet në poliklinika dhe Qendra shëndetesore financohen nga skema e sigurimeve shëndetësore. Administrata, qendrat e Komunitare të ... Pub on 月, 27 10 2014 23:01:00 GMT
Source: http://www.shendetesia.gov.al/files/userfiles/institucionet_e_varesise.pdf
View/Download

PëRSHENDETJET DHE DISA FJALë BAZIKE DIE GRüßEN UND EINIGE ...

Gjermanishta për fillestar 1 Përshendetjet dhe disa fjalë bazike Die Grüßen und einige grundlegende Wörter Runeberginkatu 33 B / LH2 00100 Helsinki / FINLAND www.gjiganti.com Përshëndetje Hallo Grüß dich! - në takimet e rastit Pub on 月, 27 10 2014 13:14:00 GMT
Source: http://www.gjiganti.com/emigranti/gjermani/gjuha/mesimi1.pdf
View/Download

Www.dopdfdownload.com Recent Searches | Privacy Policy | Pages: 85892