FLETORJA ZYRTARE


advertisement

FLETORJA ZYRTARE

Fletorja Zyrtare Viti 2015 – Numri 7 Faqe|144 Shërbimet Tarifa në nisje Tarifa në mbërritje Pritje, akomodim, shfrytëzim, shërbim bufe Pub on Sat, 25 Apr 2015 05:23:00 GMT
Source: http://www.qbz.gov.al/botime/fletore_zyrtare/2015/PDF-2015/7-2015.pdf
View/Download

FLETORJA ZYRTARE

Fletorja Zyrtare Viti 2014 – Numri 174 Faqe|8663 22084051 22084091 22084099 22085011 22085019 22085091 22085099 22086011 22086019 22086091 22086099 Pub on Sat, 25 Apr 2015 03:36:00 GMT
Source: http://www.dogana.gov.al/sites/default/files/Ligj%20142%20Per%20%23%20Ligjit%2061_Akciza_FZ-174-2014.pdf
View/Download

FLETORJA ZYRTARE

Adresa: Bulevardi “Gjergj Fishta”, pas ish-Ekspozitës “Shqipëria Sot”, Tel: 04 24 27 005, 04 24 27 006 FLETORJA ZYRTARE E REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË Pub on Sat, 25 Apr 2015 02:03:00 GMT
Source: http://www.qbz.gov.al/botime/fletore_zyrtare/2015/PDF-2015/9-2015.pdf
View/Download

LEGJISLACIONI SHQIPTAR 1991-2000 1 - KUVENDI SHQIPERISE

Legjislacioni Shqiptar 1991-2000 35 Kºshillit tº Ministrave, fiPºr pagat e punonjºsve tº tatimevefl.- Fletorja Zyrtare 22, Korrik 2000, f.1107; 3 pika. Pub on Thu, 23 Apr 2015 20:35:00 GMT
Source: http://www.parlament.al/graphics/foto/treg-tem%2091-2000.pdf
View/Download

REPUBLIKA E SHQIPËRISË KUVENDI LIGJ NR. 61/2012 NR. 121/2012

REPUBLIKA E SHQIPËRISË KUVENDI LIGJ Nr. 61/2012 Nr. 121/2012 Nr. 180/2013 PËR AKCIZAT NË REPUBLIKËN E SHQIPËRISË1 Në mbështetje të neneve 78, 83 pika 1 dhe ... Pub on Fri, 24 Apr 2015 14:43:00 GMT
Source: http://www.dogana.gov.al/sites/default/files/1.Ligj%2061%202012%20Per%20Akcizat%20ne%20RSH%20i%20perditesuar_0.pdf
View/Download

REPUBLIKA E KOSOVëS - UNIVERSITETI I PRISHTINëS ...

Republika e Kosovës Republika Kosova-Republic of Kosovo Kuvendi - Skupština – Assembly Kuvendi i Republikës së Kosovës; Në bazë të nenit 65(1) të ... Pub on Fri, 24 Apr 2015 02:54:00 GMT
Source: http://www.uni-pr.edu/getattachment/1---Statuti-i-UP-se----21-09-2012---Shqip--pdf.pdf.aspx
View/Download

Www.dopdfdownload.com Recent Searches | Privacy Policy | Pages: 59389