FLETORJA ZYRTARE


advertisement

E REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË - MINISTRIA E FINANCAVE

FLETORJA ZYRTARE E REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË Botim i Qendrës së Botimeve Zyrtare www.qbz.gov.al Nr. 204 30 dhjetor 2013 Pub on Di, 15 Jul 2014 16:37:00 GMT
Source: http://www.financa.gov.al/files/userfiles/Buxheti_2014/204-2013.pdf
View/Download

LEGJISLACIONI SHQIPTAR 1991-2000 1 - KUVENDI SHQIPERISE

Legjislacioni Shqiptar 1991-2000 35 Kºshillit tº Ministrave, fiPºr pagat e punonjºsve tº tatimevefl.- Fletorja Zyrtare 22, Korrik 2000, f.1107; 3 pika. Pub on Mo, 14 Jul 2014 06:01:00 GMT
Source: http://www.parlament.al/graphics/foto/treg-tem%2091-2000.pdf
View/Download

E REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË - FLETORJA ZYRTARE | QPZ

FLETORJA ZYRTARE E REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË Botim i Qendrës së Botimeve Zyrtare www.qbz.gov.al Nr. 12 20 shkurt 2013 Pub on Di, 15 Jul 2014 05:16:00 GMT
Source: http://qbz.gov.al:81/botime/fletore_zyrtare/2013/PDF-2013/12-2013.pdf
View/Download

E REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË - EMBASSY OF ALBANIA ...

FLETORJA ZYRTARE E REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË Botim i Qendrës së Publikimeve Zyrtare www.qpz.gov.al Nr.74 22 maj 2009 Pub on So, 13 Jul 2014 11:45:00 GMT
Source: http://www.embassyofalbania.org/uploads/forms/VKM-362%20PRINT.pdf
View/Download

PERMBAJTJA E LENDES - ZYRA E REGJISTRIMIT TE PASURIVE TE ...

KREU I PERCAKTIME Per efekt te kesaj Rregulloreje perdoren percaktimet e meposhtme: Individe: Cdo person me zotesi te plote juridike dhe per te vepruar. Pub on Mi, 16 Jul 2014 00:29:00 GMT
Source: http://www.zrpp.gov.al/doc/BL_Rregullore_184_Per_punen_ne_ZRPP.pdf
View/Download

Www.dopdfdownload.com Recent Searches | Privacy Policy | Pages: 42950