PLANI I ZHVILLIMIT LOKAL


advertisement

PLANI LOKAL I MENAXHIMIT Të MBETJEVE PëR BASHKINë E ...

Plani Lokal i Menaxhimit të Mbetjeve për Bashkinë e Durrësit Faqe 4 2 LIGJET, RREGULLORET DHE ... Pub on Di, 22 Apr 2014 23:53:00 GMT
Source: http://www.durres.gov.al/pdf/BASHKIADURRES.pdf
View/Download

MESAZHI I KRYETARIT Të KOMUNëS - FONDI SHQIPTAR I ZHVILLIMIT

3 Hyrje Në 2005 komuna e Maminasit u angazhua në proçesin e hartimit të Planit të Zhvillimit Lokal me qëllim që të përcaktonte një vizion të qartë për ... Pub on Mo, 21 Apr 2014 09:06:00 GMT
Source: http://www.albaniandf.org/Resources/Publikime/publikime%20te%20tjera/PZHL%20Maminas.pdf
View/Download

STRATEGJIA DHE PLANI I VEPRIMIT BASHKIA DURRëS

Strategjia dhe Plani i Veprimit për Fëmijë, 2008-2011. Bashkia Durrës Bashkia e Durrësit Tetor, 2008 Pub on Mo, 21 Apr 2014 06:43:00 GMT
Source: http://www.durres.gov.al/pdf/Strategjia_e_Femijeve.pdf
View/Download

MINISTRIA E ARSIMIT DHE SHKENCËS BYROJA E ZHVILLIMIT TË ...

ministria e arsimit dhe shkencËs byroja e zhvillimit tË arsimit k o n c e p t i pËr edukim dhe arsim fillor ... Pub on Di, 22 Apr 2014 04:04:00 GMT
Source: http://www.bro.gov.mk/docs/Binder2.pdf
View/Download

PËRMBAJTJA

2005 NOMIK EKO ZHVILLIMIT E A TEGJI A STR ± 2008 1 ³Strategjia për Zhvillim Ekonomik Lokal e komunës së Drenasit 2005-2007´ ka rezultuar nga Projekti DELTA II. Pub on Mi, 23 Apr 2014 02:52:00 GMT
Source: http://siteresources.worldbank.org/INTLED/Resources/339650-1122490529659/Drenasi_sh.pdf
View/Download

KORNIZA AFATMESME E - GAP MONITOR

Korniza Afatmesme e Shpenzimeve 2012-2014 4 MINISTRA E ADMINISTRIMIT TË PUSHTETIT LOKAL..... 169 Pub on Mi, 23 Apr 2014 14:04:00 GMT
Source: http://www.gapmonitor.org/data/Image/KASH1214.pdf
View/Download

GUIDE - LOCAL GOVERNANCE PROGRAM IN ALBANIA (LGPA)

GUIDE Monitorimi i buxhetit lokal Projekti: “Sistemi i monitorimit të buxhetit lokal në Bashkinë Kukës” Kukës, Gusht 2009 Pub on Di, 22 Apr 2014 18:45:00 GMT
Source: http://www.lgpa.al/files/Guida%20e%20Monitorimit%20te%20Buxhetit%20Vendor.pdf
View/Download

REPUBLIKA E KOSOVëS REPUBLIKA KOSOVA-REPUBLIC OF KOSOVO ...

Republika e Kosovës Republika Kosova-Republic of Kosovo Qeveria –Vlada-Government MINISTRIA E PUNËS DHE MIRËQENIES SOCIALE MINISTRARSTVO RADA I SOCIJALNE ZAŠTITE Pub on Di, 15 Apr 2014 03:58:00 GMT
Source: http://mpms.rks-gov.net/Portals/0/Librat/Raporti%202012%20mbi%20Zbatimin%20e%20PV%20per%20Parandalimin%20dhe%20Eliminin%20e%20Punes%20se%20Femijeve%20ne%20Kosove.pdf
View/Download

LIGJI NR. 2004/1 PËR TRANSPORTIN RRUGOR - UN MISSION IN ...

UNITED NATIONS United Nations Interim Administration Mission in Kosovo UNMIK Mission d’Administration NATIONS UNIES Intérimaire des Nations Unies Pub on Di, 22 Apr 2014 00:15:00 GMT
Source: http://www.unmikonline.org/regulations/unmikgazette/03albanian/A2005regs/RA2005_23_ALA2004_01.pdf
View/Download

SI Të NISNI BIZNESIN TUAJ - UNITED NATIONS IN ALBANIA

Shtojcat Shtojca 1 – Mjetet për vetëvlerësim .....50 Shtojca 2 – Shembull i një plani biznesi .....58 Pub on So, 20 Apr 2014 12:56:00 GMT
Source: http://www.un.org.al/pdf/YEM/Pakete%20per%20vetepunesimin%20e%20te%20rinjve%20-%20Si%20te%20nisni%20biznesin%20tuaj.pdf
View/Download

Www.dopdfdownload.com Recent Searches | Privacy Policy | Pages: 43867