PLANI I ZHVILLIMIT LOKAL


advertisement

REPUBLIKA E KOSOVëS

2 administrative të nivelit qendror dhe lokal për hartimin dhe zbatimin e dokumenteve të planifikimit hapësinor, mbikëqyrjen administrative për zbatimin e ... Pub on Tue, 21 Apr 2015 08:48:00 GMT
Source: http://www.kuvendikosoves.org/common/docs/ligjet/Ligji%20per%20planifikimin%20hapesinor.pdf
View/Download

PROFILI I MINISTRISË SË ADMINISTRIMIT DHE PUSHTETIT LOKAL

Profili i MiNiSTriSë Së ADMiNiSTriMiT DHE PUSHTETiT loKAl 3 Misioni: “Avancimi i qeverisjes lokale, duke punuar me komunat - përmes koordinimit, fuqizimit ... Pub on Thu, 23 Apr 2015 11:09:00 GMT
Source: http://www.mapl-ks.org/repository/docs/Broshura_mapl_shqip.pdf
View/Download

GAZETA ZYRTARE E REPUBLIKËS SË KOSOVËS / NR. 30 09 NËNTOR ...

4 përfshijnë lidhjen e pajisjeve në mënyrë fikse ose jofikse (në veçanti kjo përfshin qasje të hapur në rrjetin lokal dhe qasje në facilitetet dhe ... Pub on Fri, 24 Apr 2015 17:35:00 GMT
Source: http://www.art-ks.org/repository/docs/Komu%20Elektronike.pdf
View/Download

TEKNIK I KOMUNIKIMEVE AUDIO DHE VIDEO

− Lehtësi për të kuptuar mjedisin shoqëror dhe ekonomik, lokal, kombëtar dhe rajonal, si dhe për të qenë të vetëdijshëm për rolin që mund të luajnë ... Pub on Sun, 26 Apr 2015 18:58:00 GMT
Source: http://www.masht-gov.net/advCms/documents/Korniza-Saldator.pdf
View/Download

MINISTRIA E ARSIMIT, SHKENCëS DHE TEKNOLOGJISë

− Lehtësi për të kuptuar mjedisin shoqëror dhe ekonomik, lokal, kombëtar dhe rajonal, si dhe për të qenë të vetëdijshëm për rolin që mund të luajnë ... Pub on Fri, 24 Apr 2015 22:07:00 GMT
Source: http://www.masht-gov.net/advCms/documents/Korniza-Kimi-Teknologji.pdf
View/Download

MANUAL PËR MENAXHIMIN E PROBLEMEVE MJEDISORE NË NIVEL VENDOR

3 PKAMNGU - Plani Kombëtar i Administrimit të Mbetjeve të Ngurta Urbane PLVM - Plan Lokal i Veprimit për Mjedisin RKEAV - Ratifikimi i Kartës Evropiane të ... Pub on Fri, 24 Apr 2015 10:18:00 GMT
Source: http://www.osce.org/sq/albania/22652?download=true
View/Download

REPUBLIKA E KOSOVËS

1 gazeta zyrtare e republikËs sË kosovËs / nr. 22 / 19 tetor 2011, prishtinË ligji nr. 04/-l-027 pËr mbrojtje nga fatkeqËsitË natyrore Pub on Sun, 26 Apr 2015 12:10:00 GMT
Source: http://www.mpb-ks.org/repository/docs/Ligji%20per%20Mbrojtje%20nga%20Fatkeqsite%20Natyrore%20dhe%20Fatkeqsite%20e%20Tjera%20(shqip).pdf
View/Download

LIGJI PëR NDëRTIM - REPUBLIKA E KOSOVëS - KUVENDI - BALLINA

1 Republika e Kosovës Republika Kosovo - Republic of Kosovo Kuvendi - Skupština - Assembly _____ Ligji ... Pub on Sun, 19 Apr 2015 08:15:00 GMT
Source: http://www.kuvendikosoves.org/common/docs/ligjet/Ligji%20per%20ndertim.pdf
View/Download

LISTA E LEGJISLACIONIT RELEVANT PËR FUSHËN E NDËRTIMIT ...

* pyetjet për provim janë përpiluar nga kjo referencë faqe 1 LISTA E LEGJISLACIONIT RELEVANT PËR FUSHËN E NDËRTIMIT PUBLIKUAR NË GAZETËN ZYRTARE TË ... Pub on Fri, 24 Apr 2015 16:23:00 GMT
Source: http://mmph-rks.org/repository/docs/Shtojca_14-Lista_e_Ligjeve_dhe_UA_per_Arkitekte.pdf
View/Download

Www.dopdfdownload.com Recent Searches | Privacy Policy | Pages: 68896