Friday , 1 July 2016

Plani I Zhvillimit Lokal

PLANI I MENAXHIMIT Te MBETURINAVE

1 PLANI i MENAXHIMIT te MBETURINAVE (BASHKIA FUSHE ARREZ) Financuar nga: InterCooperation Shqiperi Swiss Agency for Development and Cooperation Pregatitur nga ...

Read More »

Implementimi I Planit T Veprimit

iii LISTA E SHKURTESAVE DHE AKRONIMEVE Plani i Veprimit: Plani i Veprimit për Zbatimin e Strategjisë për Integrimin e Komunitetit Rom, Ashkali dhe Egjiptian, 2009-2015

Read More »

KORNIZA AFATMESME E SHPENZIMEVE Kryeministri

Korniza Afatmesme e Shpenzimeve 2015-2017 Republika e Kosovës Republika Kosova-Republic of Kosovo Qeveria –Vlada-Government Ministria e Financave

Read More »

Strategjia Shtet Rore E Uj

6 Strategjia e Ujërave të Kosovës 2015 - 2034 Fjalori i shkurtesave dhe Formulat Shkurtesat Shkurtesa Emri i Plotë AAZh Agjencia Austriake e Zhvillimit

Read More »

GJEOGRAFIA 11 Botime Pegi Publishing And

6 ii. plani mËsimor dhe sugjerime pËr realizimin e tij ii.1 ÇfarË na kushtËzon dhe sugjeron zbatimi i programit tË gjeografisË 11 realizimi i programit në 36 ...

Read More »

STRATEGJIA KOMB TARE E REPUBLIK

STRATEGJIA KOMBËTARE E REPUBLIKËS SË KOSOVËS PËR MENAXHIMIN E INTEGRUAR TË KUFIRIT 3 4.3 Agjensioni i Veterinës dhe i Ushqimit të Kosovës ...

Read More »

Statusi I Reforms S Toks

ZYRA E BANKËS BOTËRORE NË TIRANË Statusi i Reformës së Tokës dhe i Tregut të Pronave të Paluajtshme në Shqipëri TIRANË 2006 2

Read More »

FAQE 3 4 5 JETO GJELB RJETO GJELB

1 JANAR 2014 C M Y K JETO GJELBËRJETO GJELBËR Gazetë Periodike, (Janar 2014) Nr. 135 SHPËRNDAHET ALAS Pyjet në peshoren midis dy Inventarëve

Read More »

Shpalo PDF Republika E Kosov

1 Republika e Kosovës Republika Kosovo - Republic of Kosovo Kuvendi - Skupština - Assembly _____ Ligji ...

Read More »

EDUKIMI PER KARRIER N 11 Botimepegi

Hyrje.....5 Plani mësimor dhe disa sugjerime për realizimin e ...

Read More »