PLANI I ZHVILLIMIT LOKAL


advertisement

REPUBLIKA E KOSOVëS

2 administrative të nivelit qendror dhe lokal për hartimin dhe zbatimin e dokumenteve të planifikimit hapësinor, mbikëqyrjen administrative për zbatimin e këtij ligji, si dhe aktivitetet të cilat ndërmerren në planifikim hapësinor dhe ... Pub on 日, 21 12 2014 08:06:00 GMT
Source: http://www.kuvendikosoves.org/common/docs/ligjet/Ligji%20per%20planifikimin%20hapesinor.pdf
View/Download

Q.2 NORMAT TEKNIKE TE PROJEKTIMIT - BASHKIA DURRES - FAQJA ...

6 Titulli I – DISPOZITA TE PERGJITHSHME Neni 01 Synime dhe Objektiva te pergjithshme 1.0. Plani Urbanistik i Integrimit per Qytetin e Vjeter te Durresit, ne vazhdim percakton treguesit strategjike dhe dispozitat normative per ... Pub on 土, 20 12 2014 13:36:00 GMT
Source: http://www.durres.gov.al/pdf/Q2.pdf
View/Download

KOSOVË: 2014-2018 - U.S. AGENCY FOR INTERNATIONAL DEVELOPMENT

Strategjia për bashkëpunim e USAID-it në Kosovë për zhvillimin e vendit 2014-2018 III LGBT Lesbian, Gej, Biseksual dhe Transseksual MAShT Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë (Republika e Kosovës) MMPH ... Pub on 水, 17 12 2014 04:43:00 GMT
Source: http://www.usaid.gov/sites/default/files/documents/1863/CDCS_Kosovo_2014_ALB.pdf
View/Download

SI Të NISNI BIZNESIN TUAJ - UNITED NATIONS IN ALBANIA

Të vetëpunësohesh mund të jetë shumë fitimprurëse si në planin personal ashtu edhe në atë financiar. Megjithatë, shumë të rinj edhe pse kanë ide biznesi të shkëlqyera, kanë vështirësi për hartimin e një plani biznesi apo fillimin e një Pub on 金, 19 12 2014 01:20:00 GMT
Source: http://www.un.org.al/pdf/YEM/Pakete%20per%20vetepunesimin%20e%20te%20rinjve%20-%20Si%20te%20nisni%20biznesin%20tuaj.pdf
View/Download

REPUBLIKA E KOSOVëS

4 1.17. Leja ndërtimore – leje e lëshuar nga organi kompetent që shërben si bazë ligjore për realizimin e ndërtimit në përputhje me këtë ligj. 1.18. Mbikëqyrja inspektuese – inspektim i përputhjes së ndërtimit me dokumentacionin ... Pub on 土, 20 12 2014 04:04:00 GMT
Source: http://www.kuvendikosoves.org/common/docs/ligjet/Ligji%20per%20ndertim.pdf
View/Download

Www.dopdfdownload.com Recent Searches | Privacy Policy | Pages: 9502